Nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies. Przeglądanie strony oznacza wyrażenie na to zgody.
Więcej informacji: Polityka Prywatności
zamknij

Regulamin

 

DEFINICJE

Dla celów Regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie wskazanych w jego treści pojęć:

Awaria – wszelkie okoliczności uniemożliwiające Użytkownikowi trwałe lub czasowe korzystanie ze Sklepu z przyczyn w nim leżących, za wyjątkiem przypadków, gdy zawieszenie lub przerwa w świadczeniu działalności Sklepu związana jest z konserwacją, naprawą, modyfikacją Sklepu lub innymi okolicznościami określonymi w Regulaminie,

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego),

Konto – przestrzeń dyskowa w Sklepie wraz z narzędziami internetowymi, pozwalającymi na korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie,

Koszyk – lista Towarów, co do których Użytkownik złożył Zamówienie,

Login - nazwa Użytkownika w Sklepie służąca logowaniu do Konta,

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym www.allegraj.pl ., w tym w szczególności zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego, zapytania do eksperta, itp.

Polityka prywatności – zasady ochrony prywatności Użytkowników,

Rejestracja – procedura zakładania Konta,

Stały klient – Użytkownik, któremu administrator przyznał status Stałego klienta, a który spełnia następujące kryteria: Dokonał rejestracji w serwisie www.allegraj.pl, dokonał co najmniej 2-krotnie zakupów w sklepie www.allegraj.pl

Usługa – usługi świadczone przez Allegraj.pl na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w szczególności polegające na możliwości założenia Konta w Sklepie, zawierania umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, itp.

Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

Właściciel - właścicielem sklepu www.allegraj.pl oraz sprzedawcą jest przedsiębiorca prowadzacy swoją działalność pod nazwą KROPEK Miłosz Abramczyk, ul. Zemska 42/12, 54-438 Wrocław NIP: 8982012858, REGON: 363688305

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa:

a. zasady rejestracji w Sklepie Internetowym www.allegraj.pl (dalej również: „Sklep”);

b. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.allegraj.pl .;

c. warunki składania zamówień na produkty oferowane przez www.allegraj.pl . i dostępne w Sklepie Internetowym www.allegraj.pl , dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów;

d. zasady dotyczące rękojmi;

e. zasady dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji;

f. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;

2. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.

5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem www.allegraj.pl . Usługi te świadczy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182 zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem https://www.payu.pl/regulaminy.

 

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - REJESTRACJA

1.Użytkownik  korzysta z Serwisu allegraj.pl w następujący sposób: 

- bez rejestracji, statusem Gościa
- rejestrując się za pomocą formularza rejestracyjnego, 
- logując się przez Facebook lub Google+

2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.allegraj.pl . (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, hasło dostępu oraz zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego www.allegraj.pl. Poprzez rejestrację Klient zawiera ze firmą prowadzącą serwis umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Firmę konta Klienta w Sklepie Internetowym www.allegraj.pl.

3. Rejestracja w Sklepie Internetowym www.allegraj.pl., jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego www.allegraj.pl, są nieodpłatne. 

4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym www.allegraj.pl. każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.  

5. Logowanie do Sklepu Internetowego www.allegraj.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twój profil”). 

6. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób. 

 

ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

1. Ceny Towarów oferowanych przez www.allegraj.pl wyrażone są w polskiej walucie.

2. Umowa sprzedaży Towarów zawarta za pośrednictwem Sklepu jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:

a. dokonanie wyboru rodzaju, ilości Towaru, poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka” na stronie internetowej Sklepu,

b. dokonanie wyboru sposobu dostawy,

c. sposobu płatności, podanie miejsca dostarczenia Towarów, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w Sklepie,

d. podanie Danych Osobowych oznaczonych symbolem „*” jako obowiązkowe,

e. zaznaczenie pola typu „check-box” potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności (w przypadku, gdy Użytkownik nie posiada Konta), a także oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, że złożenie Zamówienia pociąga ze sobą obowiązek zapłaty.

f. zapoznanie się z ostatecznym brzmieniem treści Zamówienia składanego przez Użytkownika, wyświetlanej na stronie Sklepu oznaczonej jako „Podsumowanie zamówienia”.

g. potwierdzenie woli złożenia oferty przez Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4. Do chwili kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na etapie „Podsumowania zamówienia”, Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu towaru i zrezygnować z zakupu towaru.

5. Po kliknięciu przez Klienta na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z linkiem do szczegółów zamówienia.

6. Ceny w Sklepie są podawane w polskich złotych. Ceny towarów prezentowane w Sklepie nie zawierają ceny transportu towarów do miejsca wskazanego przez Użytkownika. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Użytkownika opcji dostawy towaru wskazanej w formularzu zamówienia.

7. Pełna wartość zamówienia obejmująca cenę zamawianych Towarów, z uwzględnieniem ich ilości, sposobu dostawy oraz sposobu płatności i jest wyszczególniona na stronie Sklepu oznaczonej jako „Podsumowanie zamówienia”.

8. Właściciel umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:

a. przelewem na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu zamówienia przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej, ( klucz wysyłamy po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie, czas oczekiwania około 1 dnia roboczego)

b. płatność on-line (szybki przelew) za pośrednictwem PayU.pl . PayPal, DotPay, Paysafecard ( klucz wysyłamy od razu )

9. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze;

10. Klient niezarejestrowany nie może złożyć zamówienia z dostawą poza terytorium Polski. Ponadto Klient niezarejestrowany może dokonać płatności za zamówienie wyłącznie z góry.

11. Potwierdzenie, utrwalenie, udostępnienie oraz zabezpieczenie istotnych postanowień umowy następuje przez dołączenie do dostarczonego Towaru w formie pisemnej: potwierdzenia zakupu, pouczenia o odstąpieniu od umowy, formularza odstąpienia od umowy oraz Regulaminu.

12. Właściciel nie prowadzi w Sklepie Internetowym www.allegraj.pl sprzedaży hurtowej. Właściciel uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem. Informacje o ograniczeniach dotyczących maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, dostępne są w Sklepie Internetowym www.allegraj.pl, w tym wraz z informacją o promocjach. Ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, mogą również wynikać z niniejszego regulaminu.

13. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn np. błędów w systemie informatycznym sklepu, uszkodzenia fizycznego towaru w magazynie, w tym także, jeśli zakup towaru od dostawców , nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia,  obsługa sklepu poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie jest anulowane. Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez www.allegraj.pl

14. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, obsługa może zaproponować Klientowi :

a. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Właściciel będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

b. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Właściciel będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

15. Na allegraj.pl sprzedawane są wyłącznie klucze do gier, które można realizować na platformach typu: steam, xbox live, playstation network, gog.com, origin, ubi.com, uplay, widnows store i inne. NIE wysyłamy gier pudełkowych

16. Zakupiony produkt wysyłany jest w kilkunastu minutach po zaksięgowaniu wpłaty w sklepie ( płatność za pośrednictwem PayU, PayPal, DotPay, Paysafecard) na e-maila podanego podczas procesu zakupu, przy płatności za pośrednictwem tradycyjnego przelewu czas oczekiwania na przesłanie kodu do gry może wynieść 2 dni robocze.

17. Składając zamówienie na produkt nabywany w formie dystrybucji cyfrowej, Konsument wyraża zgodę na spełnienie przez Właściciela świadczenia przed upływem terminu uprawniającego konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. W powyższym przypadku, na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. Wyrażenie zgody przez konsumenta następuje poprzez zapoznanie się przez niego i akceptację treści regulaminu dostępnego na stronie internetowej Sklepu i kliknięcie pola wyboru (checkbox).

 

WARUNKI DOKONYWANIA TRANSAKCJI W SERWISIE.

1. Publikacja Produktu na stronie internetowej stanowi ofertę zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

2. Transakcje dokonywane na Stronie prowadzone są z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji na odległość, w szczególności z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 

3. Zawarcie umowy pomiędzy Sedoc a Kupującym następuje po potwierdzeniu przez Kupującego zamiaru zawarcia umowy poprzez wybranie odpowiedniej funkcjonalności na stronie internetowej. 

4. Produkt wysyłany jest na adres e-mail wskazany przez Klienta niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym operatora płatności w przypadku płatności internetowych.

5. Potwierdzenie zamówienia wysłane automatycznie do klienta pocztą elektroniczną nie stanowi jeszcze akceptacji umowy w imieniu usługodawcy. Służy jedynie informowaniu użytkownika, że ​​Klient otrzymał zamówienie.

 

RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU ORAZ WARUNKI REKLAMACJI

1. Właściciel jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad. Właściciel jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Właściciel odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego punktu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

2. Produkty sprzedawane przez Właściciela mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Właściciel nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

3. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej;

4. Właściciel w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Właściciela, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Właściciela i opisem reklamacji.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Właściciel niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Właściciel zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Właściciela z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Właściciel wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Właściciel może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Właściciela z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Właściciela za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Właścicielowi za nabycie danego produktu.

8. Działając na podstawie art. 14 ust 1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) uprzejmie informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).

9. allegraj.pl nie ponosi odpowiedzialności w następujących przypadkach: 
a) za szkody wynikające z trudności lub niemożności korzystania z Witryny przez Użytkowników z powodów niezależnych od Sedoc, 
b) za szkody wyrządzone przez wirusy, trojany, które mogą być wysyłane do lub za pośrednictwem Witryny przez strony trzecie, 
c) za niemożność korzystania z Witryny w przypadku, gdy Sedoc blokuje Rachunek z powodu naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, 
d) za szkody wyrządzone przez Użytkowników Serwisu " naruszenia praw własności intelektualnej lub praw własności przemysłowej lub osobistych interesów osób trzecich,
e) za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w postaci udostępnienia loginu i hasła dostępu do Serwisu nieuprawnionym stronom trzecim, 

f) Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zainstalowania zakupionej Gry cyfrowej, w przypadku, kiedy wymagania sprzętowe określone na karcie produktu Gry cyfrowej nie będą spełnione po stronie Użytkownika, jak również w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu Użytkownika.

10. Wyłączeń odpowiedzialności opisanych w ust. 9 nie mają zastosowania do zakresu, w którym są niezgodne z przepisami związanymi z ochroną praw konsumenta.

11. W przypadku kiedy otrzymany kod nie działa ( został już użyty, jest nieważny lub brakuje jednej litery lub cyfry a także z innych powodów) należy przysłać na adres sklepallegraj@gmail.com screena z platformy z której instaluje się grę z informacja o powodzie odrzucenia kodu. Dodatkowo, jeśli klucz wydaje się być użyty, dołącz zrzut ekranu Twojej rozmowy z obsługą Origin, Steam, uPlay itp. Wraz z odpowiedzią na temat daty aktywacji. Nasze klucze do gier pochodzą od oficjalnych dystrybutorów i jeśli w ich systemie nie wystąpił problem duplikacji, data aktywacji pomoże rozwiązać problem. Czas rozpatrywania to 5 dni robocze licząc od daty zgłoszenia reklamcji.

12. Czas rozpatrywania reklamacji to 3 dni robocze (reklamację dostarczone po godz. 16:00 liczone są jakby były napisane w dniu następnym). Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać zrzuty ekranu, obrazujące przedmiot reklamacji.

 

REZYGNACJA ORAZ WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient ma prawo odstąpić od złożenia oświadczenia umownego w ciągu 14 dni bez podawania przyczyn w formie tekstowej (np. List, faks, e-mail) przed otrzymaniem przedmiotu lub usługi ("Usługa") świadczonej przez allegraj.pl. Ze względów bezpieczeństwa w usługach cyfrowych lub przedmiotach, w momencie zakończenia przez klienta zakupu usługi, przedmiot lub produkt jest już w posiadaniu klienta lub beneficjenta w momencie zakupu, zwrot kosztów nie jest już akceptowany.

2. W przypadku niedostępności Produktu wybranego przez Klienta, zostanie on poinformowany o najkrótszym możliwym terminie przesłania Produktu. W przypadku braku zgody Klienta na zmianę terminu realizacji zamówienia, allegraj.pl zwróci kwotę wpłaconą na rzecz Klienta. Zwrot ceny nastąpi w ciągu 5 dni roboczych.

3. Właściciel nie wyda zwrotu pieniędzy w oparciu o usterkę produktu, usługi lub przedmiotu, nieprzestrzeganie minimalnych wymagań dotyczących uruchomienia gry na komputerze Klienta, z powodu braku satysfakcji z gry, nie przeczytania opisu lub warunki określone przez allegraj.pl dla określonego produktu, usługi lub przedmiotu. 

4. Jeśli zamówisz produkt w przedsprzedaży, możesz skorzystać z usługi lub zwrotu produktów, chyba że kod produktu lub pobieranie cyfrowe nie zostało jeszcze dostarczone lub jest własnością klienta.

 

ZWROT KOSZTÓW

1. Właściciel dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:

a. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

c. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Właściciel zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. 3. Właściciel dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Właściciela należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres e-mailowy wezwania do przesłania Właścicielowi numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle Właścicielowi takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez Właściciela należytej staranności prawidłową realizację płatności.

5. Klient może zrezygnować z zamówienia bez żadnych konsekwencji w każdej chwili, jednak, gdy klucz zostanie do niego wysłany rezygnacja jest niemożliwa.

 

AWARIE

1. Właściciel zobowiązuje się do dokładania starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu, a w przypadku wystąpienia Awarii, ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

2. W przypadku wystąpienia planowanych przerw technicznych Użytkownicy zostaną o tym poinformowani, co najmniej z kilkugodzinnym wyprzedzeniem na stronie internetowej Sklepu.

3. W przypadku jeśli po opłaceniu zamówienia z powodu awarii lub błędu powstałego z winy sklepu klient w ciągu 24h ( licząc od daty i godz złożenia zamówienia) nie otrzyma klucza sklep zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu pieniędzy.

 

DANE OSOBOWE

1. Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych Właściciel przetwarza dane osobowe Klienta zarejestrowanego w Sklepie Internetowym Klient, który rejestruje się w Sklepie Internetowym www.allegraj.pl wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym www.allegraj.pl, a także danych podanych przez niego w procesie korzystania z tego konta w celu obsługi i prowadzenia konta Klienta (w tym udostępniania Klientowi funkcjonalności przeznaczonych dla zarejestrowanych Klientów). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwiać świadczenie przez Właściciela usług związanych z obsługą konta Klienta w Sklepie Internetowym. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, Właściciel będzie przetwarzać dane osobowe Klienta również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

2. Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych Właściciel uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klienta, na żądanie Klienta wyrażone w złożonym zamówieniu, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w zakresie w jakim jest to konieczne dla osiągnięcia tychże celów.

3. Klient, który wyraża chęć otrzymywania od Właściciela informacji w postaci tzw. newsletterów wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Właściciela danych osobowych podanych przez niego w procesie zapisu na newsletter (o ile takie dane zostaną przez Klienta podane) w celu i zakresie niezbędnym do przesyłania newslettera na wskazany przez Klienta adres e-mail. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie tychże danych może uniemożliwić dostarczanie przez Właściciela wiadomości w formie tzw. newsletterów.

4. Dane osobowe przetwarzane są przez Właściciela będącym administratorem tychże danych.

5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. W przypadku zarejestrowanych Klientów dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

6. Udostępnienie przez zarejestrowanego Klienta danych osobowych w jego profilu publicznym, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. W razie podania przez Klienta danych osób trzecich (np. dzieci Klienta), Klient oświadcza, iż jest w pełni umocowany do podania tychże danych i do zezwolenia na ich przetwarzanie przez Właściciela.

 

PRAWO WŁAŚCIWE

1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Właściciela na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Właściciela strony stosunku prawnego będą starały się rozwiązać polubownie, a w razie niemożliwości dojścia do porozumienia będą one rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne dla siedziby Włąściciela.

 

KOMENTARZE I OPINIE UŻYTKOWNIKÓW

1. Klient, który zarejestrował konto, może zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym. Zamieszczane przez Klienta Materiały nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego, w której zostały zamieszczone - niemerytoryczne lub nie na temat recenzje, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego, w którym zostały zamieszczone.

2. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:

a. oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;

b. oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;

4. Właściciel uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym.

3. Właściciel uprawniony jest do usuwania ze Sklepu Internetowego Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. 

4. Właściciel nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściciel powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika na etapie rejestracji Konta.

2. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu.

3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Właściciela z Użytkownikiem za pośrednictwem Sklepu do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.

4. Właściciel przypomina, iż mogą zdarzyć się sytuacje, w których administratorzy serwerów pocztowych mogą zablokować przesyłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, a także iż oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta może spowodować usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail, w razie problemów z otrzymywaniem informacji przesyłanych ze Sklepu Internetowego www.allegraj.pl rekomendujemy weryfikacje ustawień określonych przez administratorów serwerów pocztowych oraz ustawień określonych za pomocą zainstalowanego oprogramowania. 

5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane przez właściwy organ za sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.